Óvodai beiratkozás 2024.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kisláng Község Önkormányzata által fenntartott Kislángi Csicsergő Óvodába a gyermekeket a 2024-2025-ös nevelési évre

2024. április 24., 25., 26. napján 08.00 – 16.00 óráig lehet beíratni.

 

Az óvoda felvételi körzete: Kisláng község közigazgatási területe

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozásra vigyék magukkal az alábbi okmányokat:

  •  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá   
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek TAJ kártyáját
  •  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 8. § (2) bekezdése szerint: “A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A Köznevelési törvény alapján:

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) *  A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).”

 

Az alapító okirat szerint az Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

Az Óvoda alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést nem folytat.

Az óvoda vezetője 2024. május 29-ig (az utolsó beiratkozási nap utolsó napját követő 21. munkanap) – dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 49. § (2) bekezdés, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdés h) pontja).

A jelentkezés elutasítása esetén az óvodavezető döntésének kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) az óvodához kell benyújtani, de a Kislángi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez (8156 Kisláng, Fő u. 63.) kell címezni.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

 

Kisláng, 2024. március 20.

 

Rumpler Tibor sk.
​polgármester